» Sanat » Fotoğraf, Sinema, Tiyatro
Ergun Çağatay Retrospektifi

Ergun Çağatay Retrospektifi
Eczacıbaşı Fotoğraf Sanatçıları Dizisi - 9

Yazar
Kollektif
Çeviri
Aslı Mertan
Yayınevi
Eczacıbaşı Yayınları

ISBN
9786056829734
Basım Tarihi
Aralık 2018
Sayfa sayısı
300 sayfa
Boyutlar
19.50 x 25.00 cm

EczacıbaşıFotoğrafSanatçılarıDizisi'ninyenikitabıErgunÇağatayRetrospektifi,kitabevlerindeyerinialıyor.EczacıbaşıTopluluğu'nun50yılıaşkınbirgeçmişesahipfotoğrafyayıncılığıgeleneğininbirparçasıolanveDr.NejatF.EczacıbaşıVakfıtarafındanyayınlananseri,heryıldeğerlibirfotoğrafsanatçısınınretrospektifkitabını,sanatsalbütünlükiçindeizleyicilereulaştırıyor.
 
ErgunÇağatay,ülkemizin,dünyameselelerinikendinedertedinmişönemlibirgazetecisiydi.Ömrüvefaetseydi,anılarını-kiyeryüzününgerçekleridirbunlar-bizlerletümayrıntılarıilepaylaşacaktı.Ozamanbizler,olanbitenisessizceizleyenfotoğrafdünyamızınbubüyükustasınınverdiğiröportajlardışında,gördüklerinivehayatınasılalgıladığınıkendineözgüifadesiylenasıldilegetirdiğinibirkezdahagörecektik.Kitapolarakyazmayabaşladığı,anılarındanseçilmişbubölümler,bizeyalnızcaErgunÇağatay'ındünyayınasılgördüğünügöstermeklekalmıyor,aynızamandahayattakiduruşuyladailgiliönemliipuçlarıveriyor.

KonseptvetasarımıBülentErkmen'eaitolanveeditörlüğünüMerihAkoğul'unüstlendiğiEczacıbaşıFotoğrafSanatçılarıDizisi'nindokuzuncukitabı,ErgunÇağatayRetrospektifi,Türkçeveİngilizceolarakikidildesunuluyor.

Taksit Seçenekleri

30 TL
50 TL
75 TL
2 Taksit
4 Taksit
6 Taksit
2 Taksit
4 Taksit
6 Taksit